Team

Sankalp Kishnani
CEO, BOTS
Sunil Choudhary
CTO, BOTS
Rafi Khan
BDM, BOTS
Vaibhav Gupta
Web Developer